PIT 2018

PIT 2017 do kiedy – data złożenia deklaracji.

PIT 2017 do kiedy? eżeli pracujemy za granicą powinniśmy pamiętać, że w dalszym ciągu ciąży na nas obowiązek podatkowy względem polskich organów podatkowych. To jaki charakter ma ów obowiązek zależne jest od tego, gdzie posiadamy miejsce zamieszkania lub centrum interesów gospodarczych i osobistych. Jeżeli, mimo pracy za granicą, nadal posiadamy miejsce zamieszkania w Polsce, to obowiązuje nas nieograniczony obowiązek podatkowy. Gdy nasze miejsce zamieszkania mieści się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, to z fiskusem musimy rozliczać się jedynie z dochodów, które osiągnęliśmy na terenie kraju.

Gdy podlegamy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym ze wszystkich dochodów jakie osiągnęliśmy podczas pracy w innym państwie, a także z tych osiągniętych w Polsce (jeżeli pracowaliśmy również na terenie kraju). Aby możliwe było rozliczanie PITów związanych z takimi dochodami konieczne jest ich przeliczenie z waluty obcej na walutę krajową. Dopiero od dochodu zagranicznego wyrażonego w złotych polskich możemy obliczyć należny podatek (warto do tego celu zastosować program rozliczenie roczne ).

Podczas sporządzania zeznania podatkowego, nawet wtedy, gdy wykorzystujemy program do rozliczania PITów , bardzo istotna jest data otrzymania wynagrodzenia za wykonaną pracę, gdyż to na jej podstawie określany jest kurs wymiany i to właśnie ten kurs będziemy musieli zastosować w PITy program.

Regulacje związane z przeliczaniem dochodów zagranicznych na złotówki zawarte są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą przychody osiągane w walucie obcej powinny być przeliczane na walutę krajową zgodnie z kursem kupna stosowanym przez bank (w którym podatnik posiada konto osobiste), który obowiązywał w dniu otrzymania przez podatnika środków finansowych. W sytuacji, w której podatnik nie posiada konta osobistego w banku, do przeliczenia wykorzystywany jest średni kurs wymiany dla danej waluty ustalany przez Narodowy Bank Polski, z tą jednak różnicą, że do przeliczenia wykorzystujemy kurs z dnia poprzedzającego dzień otrzymania środków finansowych. Warto także wspomnieć, że gdy podatnik korzysta z usług banku, który nie ustala kursów walutowych lub też ustala je wielokrotnie w ciągu doby należy do przeliczenia także zastosować kurs określony przez NBP.

Przeliczanie kursów walutowych jest konieczne nie tylko w przypadku przeliczania osiągniętego dochodu. Zasady opisane powyżej mają zastosowanie również do przeliczania na walutę krajową kwot możliwych do odpisania od dochodu, umniejszających podstawę opodatkowania. Kwoty te określane są przez prawo podatkowe kraju, w którym osiągany jest dochód. Ponadto rozliczanie PITów wymaga również przekonwertowania na walutę krajową kwoty podatku, która została odprowadzona za granicą.

Osoby, które w danym roku podatkowym pracowały zagranicą i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu muszą poza złożeniem pitu dołączyć do swojego zeznania także druk PIT/ZG. W druku tym wskazuje się państwo, w którym uzyskiwane były dochody oraz ich wysokość przeliczoną na walutę krajową, a także wysokość podatku, który został zapłacony za granicą – wartość ta również musi być wyrażona w złotych polskich. Co istotne, jeżeli pracowaliśmy w więcej niż jednym kraju powinniśmy złożyć oddzielne druki PIT/ZG dla każdego z państw. Program do rozliczania PITów daje możliwość wypełnienia także tego formularza. Dlatego też warto rozważyć jego zastosowanie, gdyż na pewno znacznie ułatwi on zgodne z obecnie obowiązującymi zasadami wypełnienie zeznania podatkowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *